Husorden

Indholdsfortegnelse

 

Affald

 

klik her for at se ny fælles affaldshåndtering fra 01.12.2012

 

Alt, der smides i affaldsskakten skal være pakket forsvarligt i en lukket pose.

 

Der må ikke smides pizzabakker, juletræer og andre større genstande, som ikke er egnet til at komme ned gennem nedfaldsskakten.

 

Aviser, ugeblade og reklamer skal afleveres i de særligt opstillede papir containere. Flasker og glas skal ligeledes afleveres i de særligt opstillede flaskecontainere i det affaldsskur, der er placeret mellem Sekstanten og Kompasset. Dette må ikke gøres udenfor tidsrummet kl.9.00-22.00.

 

Storskrald

 

Ved storskrald henvises til nærmeste genbrugsstation:

 

Vermlandsgade Genbrugsstation,
Herjedalgade 2-4,
2300 København S.

 

Overtrædelser til ovenstående vil medføre at den enkelte gøre ansvarlig for sin fejl.

 

Altaner

 

Altaner skal til enhver tid fremstå ryddelige af hensyn til evt. brandredningssituationer. Det er ikke tilladt at ophænge blomsterkasser eller andet på ydersiden af altanens brystninger (uanset glas eller murværk). Det er ej heller tilladt at ryste eller lufte tæpper eller lignende ud af vinduer/franske døre eller ud fra altaner.

 

Indvendig afdækning af altaners glasbrystninger, må kun foretages med aftageligt materiale der fremstår i samme ensfarvede nuance som nævnt under markiser.

 

Der henvises endvidere til vedtægternes § 20 stk. 5, hvori står det ikke er tilladt at foretage maling af altaner og udvendige bygningsdele iøvrigt, eller opsætte vindafskærmninger, uden bestyrelsens samtykke.

 

Omkring markiser mv. henvises til vedtægternes § 20, stk 5. Markiser over egen altan/terrasse må ikke finde sted, uden foregående tilladelse fra bestyrelsen.

 

Omkring farvevalg henvises til responsum fra Lanternens arkitekter Smith, Hammer & Lassen. Af æstetiske grunde for ejendommens hele agtes dette farvevalg fastholdt.

 

Barnevogne

 

Der henstilles til, at barnevogne og klapvogne ikke placeres på trappen eller i opgangene, men i egen bolig.

 

Boldspil/Leg

 

Boldspil må ikke finde sted i parkeringskælderen, på stier, foran opgangene, eller i opgangene. Ovenpå parkeringskælderen er boldspil/leg tilladt, såfremt det ikke er til gene for beboere. Der henvises til Amager Fælled eller det grønne areal ved kulturhuset Islands Brygge. Der findes en småbørns-legeplads bag bebyggelsen Sekstanten.

 

Bore/Banketider

 

Venligst tag hensyn til dine naboer og sørg for at holde støjniveauet, så du/I selv ville kunne accepterer dette. Gælder alle ugens dage!

 

Støjende maskiner og andet værktøj må KUN anvendes mellem 9.00-20.00 på hverdage. Lørdag, søndag og helligdage mellem 10.00-16.00.

 

Cykler

 

Cykler må ikke henstilles i eller foran opgangene eller på stier. De skal placeres i cykelstativer på terræn foran opgangene eller i cykelstativer i mellemgangen eller i kælderen. Christiana-cykler placeres ligeledes i forbindelse med de anlagte cykelstativer.

 

Viceværten har pligt til at flytte eventuelle cykler der ikke er placeret i henhold til ovenstående.

 

Døre

 

Dørene til alle opgangene, parkeringskælder m.v. skal altid holdes lukket (aflåst) så uønskede ikke kommer ind. Beboerne bedes tilsikre, at kun personer med ærinde i ejendommen tillades adgang.

 

Fester/Musik/Støj

 

Alle fester skal annonceres med navn og telefonnummer senest tre dage før festen afholdes.

 

Holdes der fest fredag/lørdag og andre dage efterfulgt af fridage, opfordres musikken til at holdes på et niveau, så det kun kan høres i egen lejlighed efter kl.01.00. Hvis man derefter vil høre høj musik, støje el. lign må dette forekomme andet sted.

 

Såfremt man støjer bedes vinduer og altandøre holdes lukket efter 23.00.

 

I hverdagen opfordrer vi til, at musik holdes på et niveau, så det kun kan høres i egen lejlighed.

 

Vaskemaskine/tørretumbler må ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 23-07.

 

Fodring af dyr

 

Fodring af vilde dyr og fugle må ikke finde sted på eller fra ejendommens arealer, ej på og fra altanerne.

 

Grafitti og Hærværk

 

Det er ikke tilladt at udføre skadelige handlinger som graffiti, hærværk og lign. på ejendommen, samt ejendommens tilhørende arealer og genstande. Såfremt dette udføres, er man erstatningspligtig for det økonomiske tab ejendommen har lidt, herunder ydelse til 3. part for istandsættelse, ekstraordinær rengøring og andre nødvendige leverancer til udbedringer af den eller de pådragne skader som følge deraf.

 

Grill

 

Det er tilladt at benytte grill på altaner og terrasser under hensyntagen til såvel klimatiske forhold som naboer. Ved brug af kulgrill skal der tages særligt hensyn – vi anbefaler brug af gasgrill.

 

OBS: grillen må ikke placeres for tæt på vinduerne på grund af vinduernes UV filter, da der på den måde kan opstå brand.

 

Husdyr

 

Det er tilladt at holde almindelige husdyr, såfremt de ikke er til gene for andre. Husdyr skal på fællesarealerne (både inde og ude) ALTID være i snor eller holdes i bur. Det er ejerens ansvar at samle efterladenskaber op.

 

Beboerne opfordres i øvrigt til at være med til at sikre, at hundeejere samler efterladenskaber op.

 

Kælderen

 

Kælderrum til de enkelte lejligheder skal holdes aflåste. Brændstof og andre brandfarlige væsker og lign. må ikke opbevares i kælderen.

 

Opgangene

 

Opgangene skal holdes ryddeligt og af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at stille private ejendele i opgangene.

 

Hoveddøren til opgangene skal altid holdes lukket (aflåst). Larm, rygning, levende lys og drikkeri er strengt forbudt i trappeopgangene, samt at smide cigaretskodder el. lign. affald i opgangene eller på trapperne. Dette gælder også uønskede reklamer, aviser og ugeblade; disse skal fjernes og smides i papircontainere, så opgangene og trapperne fremstår pæne og rene.

 

Opslag

 

Opslag eller lign. må finde sted på opslagstavle nederst i opgangene ved postkasserne.

 

Paraboler

 

Montering af paraboler på ejendommen er ikke tilladt.

 

Parkering

 

Parkering er kun tilladt i de dertil indrettede parkeringsbåse i parkeringskælderen. Parkering på offentlig vej er i henhold til normalt gældende regler. Parkering er på sti ved spejlbassin ikke tilladt (brandvej). Parkering på Drechsels Plads er ikke tilladt.

 

Terrasser

 

Private terrasser må ikke betrædes uden ejerens tilladelse. Terrasser skal holdes ryddelige. Det er ikke tilladt at opsætte afskærmning omkring sin terrasse, udover det afskærmning der er opsat fra byggeriets start.

 

Yderligere afskærmning må kun opføres, såfremt det er godkendt af bestyrelsen (ønskes fx yderligere blomsterkasser opsat vil bestyrelsen kræve, at de er udført i samme stil og materialer som de eksisterende, og at de holdes indenfor det areal, der er tinglyst til den enkelte lejlighed).

 

Opdateret: 19-06-2017